Система Мотивации Персонала

Тому при розробці процедури контролю менеджер повинний брати до уваги поведінку людей. На другому етапі порівняння показників функціонування з заданими стандартами визначається масштаб припустимих відхилень. Відповідно до принципом винятку, тільки істотні відхилення від заданих стандартів повинні викликати спрацьовування системи контролю, інакше вона стане неекономічною і хитливою. Хоча, здавалося б, теорія людських потреб Маслоу дала керівникам дуже корисний опис процесу мотивації, наступні експериментальні дослідження підтвердили її далеко не цілком. Мотиваційна теорія підтримки бажаної поведінки. Ця теорія пояснює вплив винагороди на поведінку людини.

мотивация как функция менеджмента

Практика управління свідчить, що виконання рішення є однією з найбільш слабких сторін управлінської діяльності. Це результат некваліфікованої підготовки рішень, несвоєчасного доведення їх до виконавців, відсутності контролю за ходом реалізації рішень. Загальна ціль організації створює фундамент для розробки .стратегії розвитку і встановлення ключових цілей для функціональних підрозділів підприємства — таких як маркетинг, виробництво, НДР, персонал, фінанси, менеджмент.

Подати Статтю

Оскільки в умовах стихійного розвитку ринку вираження планів в кількісних показниках неможливе, плани виражаються в якісних показниках у вигляді прогнозів і програм. На їх основі здійснюється координація перспективних напрямів розвитку фірми з урахуванням потреб і ресурсів. Планування передбачає обгрунтований вибір цілей, визначення політики, розробку заходів і заходів, вибір методів досягнення цілей. Функція управління- вид діяльності, заснований на розділенні і кооперації менеджменту і що характеризується певною однорідністю, складністю і стабільністю впливу на об’єкт з боку суб’єкта управління. Змістові теорії мотивації ґрунтуються на потребах та пов’язаних з ними чинниками, що визначають поведінку людей. Важлива особливість функцій менеджменту, обумовлена специфікою української економіки, полягає в потребі високого ступеня адаптивності до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

Переконання звертається до внутрішньої мотивації, має емоційний або раціональний характер . Процес контролю складається із запровадження стандартів, виміру фактично досягнутих результатів значно відрізняються від запроваджених стандартів. Контроль — це процес забезпечення досягнення підприємницькою організацією своїх цілей. Найбільш ефективна мотивація досягається, коли люди вірять, що їх зусилля обов’язково дозволять їм досягти цілі і призведуть до одержання особо цінної винагороди. Мотивація слабшає, якщо можливість успіху або цінність винагороди оцінюється людьми невисоко.

Організація як процес являє собою функцію по координації багатьох задач. Поточне (оперативне) планированиезаключается визначенні проміжних цілей і задач. При цьому детально розробляються кошти і способи рішення задач, використання ресурсів, впровадження нових технологій. Плани являють собою детальну конкретизацію цілей і задач, поставлених перспективним і середньостроковим планами. Функциєйв менеджменті називають особливий вид управлінської діяльності, за допомогою якої суб’єкт управління впливає на керований об’єкт. Фінансовий менеджмент – це комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами.

Соціальний Менеджмент

Герцберг прийшов до висновку, що чинники, що діють у процесі роботи, впливають на задоволення потреб. Гігієнічні чинники (розмір оплати, умови праці, між особисті відношення і характер контролю з боку безпосереднього начальника), не дають розвитися почуттю незадоволеності роботою. Для досягнення мотивації необхідно забезпечити вплив мотивуючих чинників – таких, як відчуття успіху, просування по службі, визнання з боку оточуючих, відповідальність, ріст можливостей. Нині проведено багато досліджень щодо специфіки мотивації в Україні, де більш дієвою завжди була не система заохочень, а система санкцій, тобто працівників скоріше карали за погану роботу, ніж винагороджували за хорошу. Водночас спектр винагород є значно ширшим, ніж спектр покарань, охоплюючи як матеріальні, так і психологічні аспекти. Принципи теорії очікувань можуть бути використані менеджерами для розроблення стимулюючих систем оплати праці, які спонукатимуть працівників до результатів, необхідних організації.

У даній статті розглянуті основні функції менеджменту, сутність і зміст функцій, їхній взаємозв’язок, а також функції процесу в системі менеджменту. Через організаційну діяльність, тобто через поділ і об’єднання завдань та компетенції працівників відбувається управління відносинами на кожному підприємстві. Вся система управління, у тому числі і в галузі мотивації, побудована на конкретних принципах, закономірностях і правилах поведінки керівників у рамках здійснення ними управлінських функцій. При цьому ключовим є принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації в управлінні, ефективного розподілу (делегування) повноважень під час ухвалення управлінських рішень.

Залежно від рівня задоволення потреби індивід або припиняє діяльність до виникнення нової потреби, або продовжує шукати способи задоволення існуючої потреби. Якщо він вважатиме, що потреба цілком задоволена, то, формуючи нові потреби, намагатиметься вибирати способи їх задоволення з огляду на минулий досвід, який мав позитивну підтримку через систему стимулів (винагород). Теорії мотивації широко застосовують у практиці менеджменту різних країн, у тому числі і в Україні.

Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються. Автор відповідальний за дану статтю і ставить підпис на заяві (згоду на публікацію) за всіх співавторів. Зв’язки відносин, що утворюють структуру управління, поділяють на формальні (офіційні) і неформальні (неофіційні). Планування в організації не є окремим одноразовим явищем через дві суттєві причини.

Так, стратегічне планування (вищий рівень) – це спроба глянути в довгостроковій перспективі на основні складові організації. Функції цікаві тим, що в систематизованому виді можуть дати повне представлення про процеси мотивації, впливи і взаємодії від зародження ідеї до їхньої реалізації, оцінки результату і появи наслідків. Основні функції характеризують вплив, обумовлюючи його визначальні засоби, реалізація яких може забезпечити необхідний результат.

Найчастіше прогноз використовується в стратегічному управлінні. Ці чотири первинні функції об’єднані зв’язуючими процесами комунікації і прийняття рішення. В другій половині 50-х років Фредерік Герцберг із співробітниками розробив ще одну модель мотивації, засновану на потребах. 4% https://dei.zt.ua/ прибутку компанії після сплати податків спрямовується у преміальний фонд для розподілу між співробітниками. Сіткою (сітьовим графіком) називають графічне зображення послідовності робіт. Відповідну цільову орієнтацію роботи підрозділу він має забезпечити протягом планового періоду.